Vedtægter for Lokalforeningen Ligeværd – Sydvestjylland

 • §1 Foreningens navn:

“Lokalforeningen Ligeværd, Sydvestjylland”.

Lokalforeningen er en underafdeling af “Landsforeningen Ligeværd”.

 • §2 Formål:

Foreningens formål er at støtte børn og unge med særlige behov samt deres forældre.

 • §3 Optagelse i foreningen:

Som medlem optages alle, der sympatiserer med foreningens formål, og yder kontingent til foreningen. Medlemskab omfatter også medlemskab af Landsforeningen Ligeværd. Kontingent fastsættes af landsforeningens generalforsamling.

 • §4 Bestyrelsen:

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer.

Disse vælges for to år ad gangen, således at i lige årstal vælges to medlemmer og i ulige årstal tre medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Desuden vælges for et år ad gangen to suppleanter til bestyrelsen.

 • §5 Generalforsamlingen:

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst tre ugers varsel og omfatte en af bestyrelsen fastsat dagsorden, med mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke ved formanden.
 3. Regnskab ved kassereren.
 4. Indkomne forslag. Forslag skal afgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
 5. Valg til bestyrelsen.
 6. Valg af suppleanter.
 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.
 • §6 Beslutningsdygtig generalforsamling:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvis mindst et medlem ønsker det, skal der være skriftlig afstemning.

 • §7 Vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer, der skriftligt fremsender forslag til formanden senest 1. februar.

Bestyrelsen meddeler medlemmerne ændringsforslag samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

 • §8 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af et flertal i bestyrelsen, eller af mindst 20% af foreningens medlemmer, med skriftlig angivelse af hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest to måneder efter, at begæringen er modtaget, og med mindst 14 dages varsel.

 • §9 Regnskab:

Regnskabet følger kalenderåret.

 • §10 Opløsning:

Beslutning om foreningens opløsning kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

I tilfælde af foreningens opløsning, skal de midler, der måtte være i behold,  overføres til “Landsforeningen Ligeværd”.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse