Hvornår: 15. marts 2022 kl. 19.00 – 21.00

Hvor: Vindrosens møderum nr. 1 på 1. sal, Exnersgade 4, Esbjerg

Deltagere: HC, Lars, Frede, Sonja, Rigmor, Lene

Velkomst ved Formand Sonja Knudsen

Dagsorden i henhold til vedtægter. Dagsorden som blev udsendt den 15. februar 2022

Referat:

1 Valg af dirigent

HC er valgt

Følgende er undersøgt og fundet i orden

Generalforsamlingen skal afholdes inden udgang af marts, tjek.

Den blev indvarslet 15. februar 2022, dvs. lovlig indvarslet: senest 3 uger før.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved fremmødte medlemmer.

Lene Fjord er referent.

2 Bestyrelsens beretning om foreningens virke ved formanden

Se vedlagte skriftlige beretning

Der er ingen kommentarer til formandens beretning og bestyrelsen godkender hermed beretningen

3 Regnskab ved kasseren

Lars har overtaget posten den 1/10-2021.

Regnskabet blev gennemgået. §18 midler var bevilliget til helt bestemte formål. Da vi ikke havde brugt pengene til det formål vi havde søgt dem til, kommer vi sandsynligvis til at betale et beløb tilbage.

Regnskabet er godkendt.

4 Indkomne forslag

Der er modtaget forslag. Se vedlagte forslag til vedtægtsændring. Godkendt.

5 Valg til bestyrelsen

På valg er Rigmor og Lars. Genvalg modtages.

Rigmor og Lars er foreslået. De er valgt.

6 Valg af suppleanter

På valg er Frede og HC. Genvalg modtages. De er foreslået og valgte.

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant

Poul B er valgt som revisor og Henning er suppleant.

8. Eventuelt

Intet

Formandens skriftlige beretning for året 2021

Lokalforening Ligeværd Sydvestjyllands aktivitetsniveau har i 2021 været begrænset på grund af Corona situationen.

Bestyrelsen har i 2021 bestået af Rigmor Kristensen, Frede Boddum, Lene Fjord, Ellen Bøttiger, Lars Friis, HC Hansen, og Sonja Knudsen.

Lokalforeningen har i 2021 arbejdet med at varetage Ligeværds interesser for gode uddannelses- beskæftigelses-, bolig- og fritidsmuligheder til unge med særlige behov ved blandt andet at være aktiv i Esbjerg Kommunes Handicapråd og Unge For Ligeværd, UFL Sydvest.

Ligeværd Sydvestjylland, aktiviteter:

I 2021 lykkedes det at invitere psykolog Bodil Siedentopp fra ANIMA til at komme og holde et foredrag om intelligens og IQ-test og om hvorledes unge med særlige behov med lavere IQ kompensere herfor.

Repræsentanter for bestyrelsen har deltaget i politisk temadag arrangeret af Ligeværd, hvor der var fokus på efterårets kommunalvalg.

I efteråret 2021 blev der holdt Valgmøde Light, hvor udvalgte politiker kom og orienterede om, hvad de ønsker at arbejde med i Esbjerg byråd, såfremt de bliver valgt. De fremmødte havde mange spørgsmål og mange uhensigtsmæssigheder kom frem.

Esbjerg Kommune inviterede i 2021 sociale foreninger herunder Ligeværd Sydvestjylland til workshop mhp at give input til kommunens kommende pårørendepolitik. Kommunens pårørende vejleder blev ved samme arrangement præsenteret.

Frivillighedskoordinator under Udviklingscenter Vest orienterede bestyrelsen om hendes opgaver med at engagere frivillige og afvikle fritidsaktiviteter fortrinsvis i Ribe til unge med særlige behov.

Ligeværd Sydvestjylland har som repræsentant for Esbjerg Kommunes handicapråd været med til at planlægge dialogmøde sammen med Frivillighuset Vindrosen, Ældrerådet og Udsatterådet. Ved dialogmødet var der fokus på ensomhed generelt. Foreninger ønsker større, bredere og fælles indsats på tværs af sektorer for at mindske og forebygge ensomhed og dermed mistrivsel. Næste skridt er at give høringssvar på Esbjerg Kommunes strategi for mental sundhed.

Handicapråd:

Nedenfor oplistes væsentlige emner, som Ligeværd Sydvestjylland har bedt om at blive taget op i handicaprådet til orientering og drøftelse:

 • Botilbud, betaling for brug af fællesarealer, inventar i fællesrum, rengøring.
 • Ferietilbud og samværsaktiviteter.
 • Pårørende politik / pårørende guide
 • Ensomhed
 • Overgang fra ung til voksen
 • Inklusion i normalklasser og hvilke tiltag / ændringer arbejder Esbjerg Kommune med som frikommune på skoleområdet med fokus på børn og unge med særlige behov
 • Status på borger, der har været i STU forløb og succesraten med at forblive i job
 • Ordblindestrategi
 • Brugerbetaling / egenbetaling på sociale tilbud

Nedenstående emner orienteres der ligeledes om ved handicaprådsmøder:

 • Tilgængelighed
 • Magtanvendelse, status
 • Ankesager, status
 • Kvalitetsstandarder
 • Orientering om kommunens forslag til budget og høringssvar hertil

Unge For Ligeværd – UFL Sydvest:

Repræsentanter fra bestyrelsen er vejledere i UFL Sydvest, der er en ungdomsklub for unge med særlige behov. Klubben har fast ugentlig klubaften onsdag fra kl. 19 til 21. Der arrangeres klubhygge med kaffe og snak samt ture i nærområdet samt en årlig overnatningstur. I 2021 har klubben dog haft begrænset klubaktivitet på grund af Corona situationen.

Øvrige aktiviteter:

Bestyrelsesmedlemmer er også repræsenteret i bestyrelsen for landsforeningen Ligeværd – Forældre og Netværk og i fonden, der driver institutionen Det Gamle Mejeri.

Ligeværd – Forældre og Netværk er med til at præge den politiske debat i Folketinget blandt andet via STU-alliancen, hvor kvaliteten i STU-tilbuddene og valgmulighederne hertil er sat til debat. Ligeværd har ligeledes fokus på det politiske arbejde rettet mod forholdene for børn med særlige behov i folkeskolen og inklusionsproblematikken, idet Ligeværd deltager i arbejdet i ”Inklusionsalliancen”, hvor der blandt andet er udarbejdet debatindlæg til Altinget. Herudover er Ligeværd inviteret med i retssikkerhedsalliancen af KL og Danske Handicaporganisationer, og hvor der skal peges på konkrete løsninger på handicapområdet for at sikre, at borgere med handicap får den hjælp, de har ret til (første gang).

Som medlem støtter man Ligeværds politiske arbejde, lokalforeningens engagementer og kontakter til de lokale politikere. Med et medlemskab modtager man informationer fra Ligeværds sekretariat i form af 2 årlige magasiner samt mulighed for at abonnerer på nyhedsmail fra Ligeværd, høre Ligeværds podcast om relevante emner, deltage i dialog- og informationsmøder arrangeret af lokalforeningen og benytte tilbuddet om hjælp og rådgivning via LigeLinje.

Sonja Knudsen

Formand f/ Lokalforening Ligeværd Sydvestjylland

Forslag til vedtægtsændringer. Røde markeringer angiver ændringer.

Vedtægter

for

Lokalforeningen Ligeværd Sydvestjylland

 

Ændres til:

Vedtægter

for

Ligeværd Sydvestjylland

 

 • §1 Foreningens navn:

”Lokalforeningen Ligeværd, Sydvestjylland”.

”Lokalforeningen er en underafdeling af ”Landsforeningen Ligeværd”.

 

Ændres til:

 • §1 Foreningens navn:

Foreningens navn er Ligeværd Sydvestjylland.

Lokalforeningen er en underafdeling af Ligeværd Forældre & Netværk.

 

 • §2 Formål:

Foreningens formål er at støtte børn og unge med særlige behov samt deres forældre.

 

Ændres til:

 • §2 Formål:

Foreningens formål er at støtte medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder, samt deres forældre og pårørende.

 

 • §3 Optagelse i foreningen:

Som medlem optages alle, der sympatiserer med foreningens formål, og yder kontingent til foreningen. Medlemskab omfatter også medlemskab af Landsforeningen Ligeværd. Kontingent fastsættes af landsforeningens generalforsamling.

 

Ændres til:

 • §3 Medlemmer:

Som medlemmer optages alle, der sympatiserer med foreningens formål. Medlemskab omfatter også medlemskab af Ligeværd, Forældre & Netværk. Kontingent fastsættes af Ligeværd, Forældre & Netværks generalforsamling.

 

 • §4 Bestyrelsen:

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer.

Disse vælges for to år ad gangen, således at i lige årstal vælges to medlemmer og i ulige årstal vælges tre medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Desuden vælges for et år ad gangen to suppleanter til bestyrelsen.

 

Ændres til:

 • §8 Bestyrelsen:

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år, således at i lige årstal vælges to medlemmer og i ulige årstal vælges tre medlemmer.

Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.

 

 • §5 Generalforsamlingen:

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst tre ugers varsel og omfatte en af bestyrelsen fastsat dagsorden, med mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke ved formanden.
 3. Regnskab ved kassereren.
 4. Indkomne forslag. Forslag skal afgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
 5. Valg til bestyrelsen.
 6. Valg af suppleanter.
 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
 8. Eventuel

 

Ændres til:

 • §4 Generalforsamlingen:

Foreningens medlemmer udgør generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem.

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse skal foretages som minimum på Ligeværd Sydvestjyllands hjemmeside med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab ved kassereren
 4. Behandling af forslag, der er indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af suppleanter
 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 8. Eventuelt

 

 • §6 Beslutningsdygtig generalforsamling:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvis mindst et medlem ønsker det, skal der være skriftlig afstemning.

 

Ændres til:

 • §5 Beslutningsdygtig generalforsamling:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvis mindst et medlem ønsker det, skal der være skriftlig afstemning.

 

 • §7 Vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer, der skriftligt fremsender forslag til formanden senest 1. februar.

Bestyrelsen meddeler medlemmerne ændringsforslag samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

 

Ændres til:

 • §6 Vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer, der skriftligt fremsender forslag til formanden senest 1. februar.

Bestyrelsen meddeler medlemmerne ændringsforslag samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

 

 • §8 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af et flertal i bestyrelsen, eller af mindst 20% af foreningens medlemmer, med skriftlig angivelse af hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest to måneder efter, at begæringen er modtaget, og med mindst 14 dages varsel.

 

Ændres til:

 • §7 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af et flertal i bestyrelsen, eller af mindst 20% af foreningens medlemmer, med skriftlig angivelse af hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest to måneder efter, at begæringen er modtaget, og med mindst 14 dages varsel.

 

 • §9 Regnskab:

Regnskabet følger kalenderåret.

 

Overføres uændret:

 • §9 Regnskab:

             Regnskabet følger kalenderåret.

 

Ny paragraf:

 • §10 Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

 

 • §10 Opløsning:

Beslutning om foreningens opløsning kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

I tilfælde af foreningens opløsning, skal de midler, der måtte være i behold, overføres til “Landsforeningen Ligeværd”.

 

Ændres til:

 • §11 Opløsning:

Beslutning om foreningens opløsning kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

I tilfælde af foreningens opløsning, skal de midler, der måtte være i behold, overføres til Ligeværd, Forældre & Netværk.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen

 

Den: __15.03.2022___________

 

 

 

Sonja Knudsen
Rigmor Kristensen
Lars Friis
Lene Fjord
Ellen Bøttiger

 

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse