Hvornår: 24. marts 2020 kl. 19.00 – 21.00 afholdt på telefonmøde.

Lokalforening Ligeværd Sydvestjyllands Generalforsamling

Deltagere: Torben Carlsen, HC, Frede, Sonja, Henning, Rigmor, Lene Fjord, Ellen

Dagsorden i henhold til vedtægter.

Dagsorden som blev udsendt den 27. februar 2020

Velkomst ved Sonja Knudsen

 1. Valg af dirigent, HC er valgt

Følgende er undersøgt og fundet i orden: I vores vedtægter står der intet om at generalforsamlingen ikke må afholdes på telefon møde. Generalforsamlingen skal afholdes inden udgang af marts. Den blev indvarslet 27. februar 2020, dvs. lovlig indvarslet: senest 3 uger før. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved fremmødte medlemmer.

Lene Fjord er referent.

 1. Bestyrelsens beretning om foreningens virke ved formanden – Se vedlagte skriftlige beretning

Der er ingen kommentarer til formandens beretning og bestyrelsen godkender hermed beretningen

 1. Regnskab ved kassereren

Regnskabet blev gennemgået. §18 midler var bevilliget til helt bestemte formål. Da vi ikke havde brugt pengene til det formål vi havde søgt dem til, måtte vi betale et beløb tilbage. Regnskabet er godkendt.

 1. Indkomne forslag.

Forslag skal indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen

Der er ikke modtaget forslag.

 1. Valg til bestyrelsen

På valg er Rigmor og Frede. Genvalg modtages. Rigmor og Frede er foreslået og genvalgt. De er valgt.

Frede tilføjer at vi trækker på en ekspert til at opstille regnskabet, står han for de daglige udgifter.

 1. Valg af suppleanter – På valg er Lene S og HC

HC ønsker genvalg. Torben Carlsen vil gerne stiller op. Torben Carlsen og HC er foreslået.

Torben Carlsen er valgt som første suppleant. HC er anden suppleant.

 1. Valg af revisor samt revisorsuppleant

Poul B er valgt som revisor og Rigmor er suppleant.

 1. Eventuelt: næste bestyrelsesmøde er onsdag den 13. maj 2020.

Formandens skriftlige beretning

Lokalforeningen har i 2019 arbejdet med at varetage Ligeværd’s interesser for gode uddannelses- beskæftigelses-, bolig- og fritidsmuligheder til vore unge med særlige behov.

Bestyrelsen har i 2019 bestået af Rigmor Kristensen, Frede Boddum, Lene Fjord, Ellen Bøttiger, Lene Sørensen, HC Hansen og Sonja Knudsen.

Bestyrelsen har deltaget i lokalforeningsmøder, møder med repræsentanter fra kommunen, frivillignetværk og møder med andre sociale foreninger, der arbejder indenfor samme formål.

Bestyrelsesmedlemmer er engageret i Esbjerg Kommunes Handicapråd, bestyrelsen for landsforeningen Ligeværd – Forældre og Netværk, aktive i UFL Sydvest som vejledere, og bestyrelsen er repræsenteret i fonden, der driver institutionen Det Gamle Mejeri. Lokalforeningens bestyrelse har deltaget i Ligeværd – Forældre og Netværks temamøde, bestyrelsesmøder og generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer deltager, så opgaverne er overkommelige.

Aktiviteter:

Lokalforeningen har i årets løb haft fokus på debatmøder med politikere og dialogmøder med repræsentanter fra kommunen og dens institutioner / afdelinger med henblik på at få information om emner, der har interesse for Ligeværd.

 • Debatmøde med politikere fra Esbjerg Kommunes Social- og Arbejdsmarkedsudvalg omkring problematikker, der berører unge med særlige behov herunder uddannelse, job, bo og fritidsmuligheder eller mangel på samme samt hvad politikerne vil prioritere.
 • Dialogmøde arrangeret af Handicaprådet og Esbjerg Kommune.
 • Informationsmøde om identitetstyveri hvor der blev orienteret om et læringsbrætspil, som Ligeværd udvikler, og som bliver den indsats, der gør, at ofre for identitetstyveri ikke føler skam, flovhed og mindreværd ved at fortælle om deres oplevelser. Dermed forhindres, at de unge holder oplevelserne for sig selv med gældsætning og psykiske udfordringer til følge.
 • Ligeværd Sydvestjylland og UFL Sydvest har markeret Ligeværds 50 års jubilæum med indbydelse til kaffe, lagkager, fællessang, taler og hyggeligt samvær for medlemmer, politikere og samarbejdspartere.
 • Besøg ved Esbjerg Kommunes sociale værksteder herunder Sankt Peder i Ribe.

Herudover har bestyrelsen deltaget i:

 • Ligeværds temamøde, hvor der var mulighed for at hente ny inspiration og viden om hvordan vi sammen kan udvikle vores lokalforeninger, og hvorledes vi får lokalforeninger til at vokse og hvordan vi på tværs af Ligeværd samt med samarbejdspartnere kan støtte bedst muligt.
 • Dialogmøde med 3 af Esbjerg Kommunes udvalgsformænd omkring besparelser på kommunens budget.
 • Markering af Ligeværds 50 års jubilæum i Århus.
 • Esbjerg Kommunes tildeling af Frivillighedsprisen 2019 til UFL Sydvest.
 • Ligeværds vejledningsmesser.

Repræsentanter af lokalforeningens bestyrelse sidder i Esbjerg Kommunes Handicapråd. Rådet høres om emner vedr. handicap, og der er mulighed for at stille spørgsmål om generelle forhold. Der er blandt andet spurgt ind til omfang af støttet beskæftigelse, ansættelse i kommunale institutioner, ledsagerordning, erfaringer med at komme i beskæftigelse efter endt STU uddannelse, benyttelsesgebyr for unge, der ikke bor på Edelsvej, men som er tilknyttet stedet, og i den forbindelse benytter stedets faciliteter, for eksempel ved at spise aftensmad en til to gange i ugen. Der spørges også ind til ventelistesituation til botilbud, afgørelser i klagenævn, og der er kommenteret på Esbjerg Kommunes budget indenfor socialområdet.

Repræsentanter fra bestyrelsen er vejledere i UFL Sydvest, der er en ungdomsklub for unge med særlige behov. Klubben har fast ugentlig klubaften onsdag fra kl. 19 til 21. Der arrangeres klubhygge med kaffe og snak samt ture i nærområdet samt en årlig overnatningstur. I 2019 har klubben bl.a. været i biografen, der har været informationsaften om kviklån og førstehjælp, på byvandring i Esbjerg, besøg af motorcykelklub, sommerafslutning ved Varde Sommerspil, markering af Ligeværds 50 års jubilæum, pige/dreng arrangement, afprøvning af brætspil til styrkelse af at få og bibeholde venner samt meget mere. Årets store tur gik til Odense med besøg ved TV2, Odense ZOO og Den Fynske Landsby.

Lokalforening Ligeværd Sydvestjylland vil fremadrettet indbyde til dialogmøder, hvor repræsentanter fra kommunen inviteres til at give information om generelle emner, der har interesse for Ligeværd. Lokalforeningen vil ligeledes være aktiv i Esbjerg Kommunes Handicapråd og stille spørgsmål og anmode om at få udvalgte emner belyst. Vigtige emner i 2020:

 • mulighed for ledsagelse
 • kommer unge med særlige behov i beskæftigelse efter endt STU
 • ensomhed
 • vejledning og støtte til målgruppen
 • ret til at vælge uddannelse
 • synlighed af foreningen.

I Ligeværd mener vi, at alle mennesker har ret til at blive mødt med ligeværdighed, og at alle har ret til en ligeværdig plads i samfundets fællesskaber. Det gælder børnene og de unge, og det gælder de forældre, der har fået den opgave i livet, at skulle tage vare på et barn med særlige behov.

Ligeværd mener på baggrund af Undervisningsministeriets evalueringsrapport af STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse), at der skal være større opmærksom på retssikkerheden for børn, unge og voksne med særlige behov – retten til at blive inddraget, retten til en ordentlig proces og retten til selv at vælge uddannelse.

Ligeværd har fokus på målgruppens økonomi, idet de unge på baggrund af de seneste reformer (førtidspensions- og kontanthjælpsreform) typisk ikke har økonomi til at betale for de ungdomsboliger, der

i dag opføres. Ligeværd finder, at der må lovgivning til der sikrer boliger, som vores unge på kontanthjælp kan betale. Unge med særlige behov har også krav på en toværelses med køkken og bad til en fornuftig husleje.

Lokalforeningen har fået ny hjemmeside, der er tilknyttet Ligeværds hjemmeside. Følg med her eller på Ligeværd Sydvest’s facebookside.

Som medlem støtter man Ligeværds politiske arbejde, lokalforeningens engagementer og kontakter til de lokale politikere. Med et medlemskab får man mulighed for at modtage informationer fra Ligeværds sekretariat, samt mulighed for at abonnerer på nyhedsmail fra Ligeværd, deltage i dialogmøder arrangeret af lokalforeningen, og benytte tilbuddet om hjælp og rådgivning via LigeLinje.

Sonja Knudsen

Formand f/Lokalforening Ligeværd Sydvestjylland

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse