Indkaldelse til generalforsamling 2023

Hvornår: 28. marts 2023 kl. 19.00-20.30

Hvor: Vindrosens møderum nr. 1 på 1. sal, Exnersgade 4, Esbjerg

Dagsorden til generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke ved formanden (Se beretning her på siden)
 3. Regnskab ved kasseren
 4. Indkomne forslag. Forslag skal indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen
 5. Valg til bestyrelsen (På valg er Ellen, Lene og Lars)
 6. Valg af suppleanter (På valg er Frede og HC)
 7. Valg af revisor samt revisor suppleant
 8. Eventuelt

Generalforsamling er for medlemmer.

Af hensyn til kaffe og kage foretages tilmelding til Lene på sms 22 38 40 65 senest den 23. marts 2023.

Formandens skriftlige beretning

Bestyrelsen for Ligeværd Sydvestjylland har i 2022 arbejdet med at varetage Ligeværds interesser for gode uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og fritidsmuligheder til børn og unge med særlige behov ved blandt andet at arrangere dialogmøder, deltage i relevante møder, stille spørgsmål til Esbjerg Kommunes Handicapråd og være aktiv i Unge For Ligeværd, UFL Sydvest.

I 2022 har bestyrelsen gennemført nedenstående dialogmøder/informationsmøder:

 • Dialogmøde med skoleleder for Vadehavsskolen Anitta Kallesøe, der fortalte om inklusion af børn og unge med særlige behov i almene skoletilbud. Samt om hvad der er af målrettede tilbud og specialiserede tilbud
 • Informationsmøde med Esbjerg Kommunes pårørende vejleder Lene Voetmann, der fortalte om pårørendevejlederens virke, og hvorledes hun kan guide forældre til børn og unge med særlige behov
 • Dialogmøde med Esbjerg Kommunes skolechef Morten Mærsk Schmidt, der fortalte om tilbud til børn og unge med særlige behov i specialundervisningscentre, centerklasser og almen klasse samt hvilke tiltag, der er iværksat på området i forhold til frikommuneforsøget og i forhold til ekstern konsulentundersøgelse foretaget af Moss-Bjerre pga megen medieomtale. Der blev givet information om MIL-konsulenters funktion

Repræsentanter for bestyrelsen har i 2022 deltaget i nedenstående møder:

 • Workshop med Esbjerg Kommune og andre sociale foreninger om kommunens frivillighedsstrategi
 • Planlægning af afslutnings arrangement af March mod Ensomhed
 • Opstartsmøde vedr. etablering af pårørendegrupper sammen med pårørendevejlederen og LEV Esbjerg
 • Ændring af kriterier for tildeling af midler til frivillig social indsats (§18 midler)
 • Årsmøde ved Udviklingscenter Vest

Bestyrelsen har stillet en række spørgsmål til Esbjerg Kommunes Handicapråd vedrørende:

 • Klagenævnet for Specialundervisnings rapport over behandlede klager over kommunale afgørelser om specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, unge og voksne herunder fokus på elever, der har nedsat undervisningstid/reduceret skema, og hvad der gøres for disse elever, og hvilke tilbud de får.
 • Klagenævnets behandling af klager over afgørelser om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelser for unge med særlige behov (STU)
 • Hvilke muligheder / anden undervisning har unge med særlige behov efter folkeskolen og inden en STU-uddannelse
 • Social Syds tilsynsrapport 2021 omkring tilsyn af sociale tilbud og hvor der spørges ind il hvorledes det måles at borgere får den støtte og omsorg, de har brug for, om tilsyn meldes på forhold og hvorledes der måles på om borgere er ensomme etc.

Unge For Ligeværd, UFL Sydvest:

Repræsentanter fra bestyrelsen er vejledere i UFL Sydvest, der er en ungdomsklub for unge med særlige behov. Klubben har fast ugentlig klubaften onsdag fra kl. 19 til 21. Der arrangeres klubhygge med kaffe og snak samt ture i nærområdet samt en årlig overnatningstur.

Bestyrelsesmedlemmer er også repræsenteret i bestyrelsen for landsforeningen Ligeværd – Forældre og Netværk og i fonden, der driver institutionen Det Gamle Mejeri.

Bestyrelsen har i 2022 bestået af Rigmor Kristensen, Lene Fjord, Ellen Bøttiger, Lars Friis, HC Hansen, Frede Boddum og Sonja Knudsen.

Ligeværd – Forældre og Netværk har fokus på det politiske arbejde rettet mod forholdene for børn med særlige behov i folkeskolen og inklusionsproblematikken, idet Ligeværd deltager i arbejdet i ”Inklusionsalliancen”, hvor skoletrivsel og inkluderende fællesskaber i folkeskolen indgår og debatteres. Ligeværd er ligeledes med til at præge den politiske debat i Folketinget blandt andet via STU-alliancen, hvor kvaliteten i STU-tilbuddene og valgmulighederne hertil er sat til debat. Forhandlingerne om revision af STU’en blev færdiggjort maj 2022 med forbedringer. Der arbejdes fortsat med at sikre gode overgange mellem uddannelsessted, jobcentermyndighed og virksomhed, så de unge kan gå videre i meningsfyldt beskæftigelse.

Som medlem støtter man Ligeværds politiske arbejde, lokalforeningens engagementer og kontakter til de lokale politikere. Med et medlemskab modtager man informationer fra Ligeværds sekretariat i form af 2 årlige magasiner samt mulighed for at abonnerer på nyhedsmail fra Ligeværd, høre Ligeværds podcast om relevante emner, deltage i dialog- og informationsmøder arrangeret af lokalforeningen og benytte tilbuddet om hjælp og rådgivning via LigeLinje.

Sonja Knudsen

Formand f/

Lokalforening Ligeværd Sydvestjylland

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse