REFERAT Lokalforening Ligeværd Sydvestjylland Generalforsamling.

18. marts 2019 kl. 19.00

Vindrosens møderum nr. 1 på 1. sal, Exnersgade 4, Esbjerg

 Tilstede: Bestyrelsen: HC, Sonja, Ellen, Rigmor, Frede, Lene F, regionskonsulent Sonja Milkjær, Mette Davidsen fra sekretariatet samt 1 gæst.

Generalforsamling i henhold til vedtægter.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – HC blev valgt, valg af referent Lene F. HC konstaterer at der er rettidig indkaldt og lovlig varslet. Samt at Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke ved formanden – Taget til efterretning.

Se vedlagte skriftlige beretning

 1. Regnskab ved kassereren – Godkendt

Se vedlagte kopi

 1. Indkomne forslag. Forslag skal indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen – Ingen
 2. Valg til bestyrelsen

På valg er Ellen, Lene F og Sonja. Genvalg modtages, alle blev valgt ind. Desuden var Eva på valg. Eva modtager ikke genvalg.

 1. Valg af suppleanter

På valg er Lene S og HC – Lene S og HC blev valgt som suppleanter.

 1. Valg af revisor samt revisorsuppleant – Poul Bölling blev valgt som revisor.
 2. Eventuelt –

Sonja orienterede om

Ligeværds 50-års jubilæum, som blandt andet markeres med en reception på Idrætshøjskolen i Århus den 2. august.

Frivillighedsmesse primo maj på UC-Syd.

Næste bestyrelsesmøde hos Ellen den 14. maj 2019.

Sonja foreslår at vi på dette bestyrelsesmøde planlægger en markering af jubilæet.

Formandens skriftlige beretning 2019

Generalforsamling 2019

Lokalforeningen har i 2018 arbejdet med at varetage Ligeværd’s interesser for gode uddannelses- beskæftigelses-, bolig- og fritidsmuligheder til vore unge med særlige behov.

Bestyrelsen har i 2018 bestået af Rigmor Kristensen, Frede Boddum, Lene Fjord, Ellen Bøttiger, Lene Sørensen, Eva Smidt, HC Hansen og Sonja Knudsen.

Bestyrelsen har deltaget i lokalforeningsmøder, møder med repræsentanter fra kommunen, frivillignetværk og møder med andre sociale foreninger, der arbejder indenfor samme formål.

Bestyrelsesmedlemmer er engageret i Esbjerg Kommunes Handicapråd, bestyrelsen for Ligeværd – Forældre og Netværk, aktive i UFL Sydvest som vejledere, og bestyrelsen er repræsenteret i fonden, der driver institutionen Det Gamle Mejeri. Lokalforeningens bestyrelse har deltaget i Ligeværd – Forældre og Netværks temamøde, bestyrelsesmøder, generalforsamling samt afvikling af 6 arrangementer vedr. unge med særlige behov på Folkemødet på Bornholm. Alle bestyrelsesmedlemmer deltager, så opgaverne er overkommelige.

Aktiviteter:

Lokalforeningen har i årets løb haft fokus på debatmøder med politikere og dialogmøder med repræsentanter fra kommunen og dens institutioner / afdelinger med henblik på at få information om emner, der har interesse for Ligeværd.

 • Debatmøde med politikere fra Esbjerg Kommunes Social- og Arbejdsmarkedsudvalg omkring problematikker, der berører unge med særlige behov herunder uddannelse, job, bo og fritidsmuligheder eller mangel på samme samt hvad politikerne vil prioritere.
 • Dialogmøde for pårørende til voksne med fysisk og psykiske handicaps arrangeret i samarbejde med Esbjerg Kommune og Esbjerg Kommunes Handicapråd.
 • Information om Esbjerg Kommunes borgerrådgiver med fokus på hvilke situationer, hvor rådgiveren kan bruges.
 • Information ved forsikringskonsulent om forsikringer til unge med særlige behov og hvilke forhold, man skal være opmærksom på.
 • Besøg ved Esbjerg Kommunes STU uddannelsestilbud Campus E med henblik på at høre om tilbud på stedet. Fokus på at mange unge, der følger STU uddannelsen, er på pause under STU forløbet.

Herudover har bestyrelsen deltaget i:

 • Ligeværds temamøde omkring nye fællesskaber for unge samt redskaber til ”fang flere frivillige”.
 • Esbjerg Kommunes informationsmøde om sammenlægning af Udviklingscenter Ribe og Udviklingscenter Esbjerg.
 • Deltage i arrangement med titlen ”I Danmark spiser vi sammen” – et arrangement sammen med Unge For Ligeværd
 • Dialogmøde med 3 af Esbjerg Kommunes udvalgsformænd omkring besparelser på kommunens budget.
 • Hvervning af frivillige til Unge For Ligeværd Sydvest ved frivillighedsarrangement på UC Syd.

Repræsentanter af lokalforeningens bestyrelse sidder i Esbjerg Kommunes Handicapråd. Rådet høres om emner vedr. handicap, og der er mulighed for at stille spørgsmål om generelle forhold. Der er blandt andet spurgt ind til omfang af støttet beskæftigelse, ansættelse i kommunale institutioner, benyttelsesgebyr for unge, der ikke bor på Edelsvej, men som er tilknyttet stedet, og i den forbindelse benytter stedets faciliteter, for eksempel ved at spise aftensmad en til to gange i ugen. Der spørges også ind til ventelistesituation til botilbud, afgørelser i klagenævn, og der er kommenteret på Esbjerg Kommunes budget indenfor socialområdet.

Repræsentanter fra bestyrelsen er vejledere i UFL Sydvest, der er en ungdomsklub for unge med særlige behov. Klubben har fast ugentlig klubaften onsdag fra kl. 19 til 21. Der arrangeres klubhygge med kaffe og snak samt ture i nærområdet samt en årlig overnatningstur. I 2018 har klubben bl.a. været på byvandring i Esbjerg og Fanø, udflugt til Ribe for at se veteranbiler, introduktion til dans og musik med STOMP, biografbesøg og oplevelser i musikhuset. Årets store tur gik til København, hvor vi så Cirkusrevyen.

Lokalforening Ligeværd Sydvestjylland vil fremadrettet indbyde til dialogmøder, hvor repræsentanter fra kommunen inviteres til at give information om generelle emner, der har interesse for Ligeværd.

Vigtige emner i 2019 vil være:

 • mulighed for fritidstilbud til unge med særlige behov
 • kriterier for at få tildelt § 18 midler til sociale foreninger fra kommunen
 • vejledning og støtte til målgruppen
 • ret til at vælge uddannelse
 • synlighed af foreningen.

I Ligeværd mener vi, at alle mennesker har ret til at blive mødt med ligeværdighed, og at alle har ret til en ligeværdig plads i samfundets fællesskaber. Det gælder børnene og de unge, og det gælder de forældre, der har fået den opgave i livet, at skulle tage vare på et barn med særlige behov.

Ligeværd vil arbejde for, at der er fritidstilbud til unge med særlige behov. Der sættes fokus på uhensigtsmæssigheden i, at fritidstilbud ved kommunens boinstitutioner over de sidste år er reduceret til næsten intet, på grund af manglende økonomiske ressourcer.

Endvidere sættes der fokus på de kriterier, som Esbjerg Kommune anvender ved fordeling af § 18 midler til sociale foreninger. Kriterierne tilgodeser ikke de arrangementer, som UFL Sydvest tilbyder til unge med særlige behov.Ligeværd ønsker at påpege uhensigtsmæssigheden af, at Esbjerg Kommune opkræver benyttelsesgebyr overfor unge, der bor i egen bolig og som benytter faciliteter på bostedet Edelsvej, og hvor der for den enkelte er mulighed for at få støtte, vejledning og hjælp. For nogen er det måske det eneste sted, de kan få hjælp. Ligeledes er der fokus på, at benyttelsesgebyr er opkrævet med tilbagevirkende kraft.

Ligeværd mener på baggrund af Undervisningsministeriets evalueringsrapport af STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse), at der skal være større opmærksom på retssikkerheden for børn, unge og voksne med særlige behov – retten til at blive inddraget, retten til en ordentlig proces og retten til selv at vælge uddannelse.

Ligeværd har fokus på målgruppens økonomi, idet de unge på baggrund af de seneste reformer (førtidspensions- og kontanthjælpsreform) typisk ikke har økonomi til at betale for de ungdomsboliger, der i dag opføres. Ligeværd finder, at der må lovgivning til der sikrer boliger, som vores unge på kontanthjælp kan betale. Unge med særlige behov har også krav på en toværelses med køkken og bad til en fornuftig husleje.

Lokalforeningen får i foråret en hjemmeside, der er tilknyttet Ligeværds hjemmeside. Følg med her eller på Ligeværd Sydvest’s facebookside.

Som medlem støtter man Ligeværds politiske arbejde, lokalforeningens engagementer og kontakter til de lokale politikere. Med et medlemskab får man mulighed for at modtage informationer fra Ligeværds sekretariat, samt mulighed for at abonnerer på nyhedsmail fra Ligeværd, deltage i dialogmøder arrangeret af lokalforeningen, og benytte tilbuddet om hjælp og rådgivning via LigeLinje.

Formand

Sonja Knudsen

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse