Indkaldelse til generalforsamling 2024

Hvornår: 21. marts 2024 kl. 19.00-21.00

Hvor: Vindrosens møderum nr. 1 på 1. sal, Exnersgade 4, Esbjerg

Dagsorden til generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke ved formanden (Se beretning her på siden)
 3. Regnskab ved kasseren
 4. Indkomne forslag. Forslag skal indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen (Se forslag til vedtægtsændringer her på siden)
 5. Valg til bestyrelsen (På valg er Rigmor og Irene. Irene modtager genvalg)
 6. Valg af suppleanter (På valg er Susanne og Lars)
 7. Valg af revisor samt revisor suppleant
 8. Eventuelt

Generalforsamling er for medlemmer.

Dialogmøde forud for generalforsamlingen er for alle interesserede.

Foreningen er vært ved kaffe/te og kage. Af hensyn til forplejning foretages tilmelding til Lene på sms 22 38 40 65 senest den 18. marts 2024.

Formandens skriftlige beretning

Bestyrelsen for Ligeværd Sydvestjylland har i 2023 arbejdet med at varetage Ligeværds interesser for gode uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og fritidsmuligheder til børn og unge med særlige behov ved blandt andet at arrangere dialogmøder, deltage i relevante møder og workshops, stille spørgsmål til Esbjerg Kommunes Handicapråd og være aktiv i Unge For Ligeværd, UFL Sydvest.

I 2023 har bestyrelsen gennemført nedenstående møder:

 • Alle politikere i Social og Arbejdsmarkedsudvalget har været inviteret til dialogmøde med bestyrelsen. Politiker Anne Marie Geisler Andersen orienterede om Esbjerg Kommunes besparelser på social- og arbejdsmarkedsområdet. Bestyrelsen fik lejlighed til at sætte fokus på områder, hvor det er uhensigtsmæssigt at spare, da det er svage borgere, det går ud over. De øvrige politikere i udvalget har ikke prioriteret at deltage i dialogmødet.
 • Ligeværd Forældre og Netværk’s sekretariat har givet informationer om Lige Linje og andre af Ligeværds tilbud og aktiviteter.

Repræsentanter for bestyrelsen har i 2023 deltaget i nedenstående møder og arrangementer:

 • Bestyrelsen har deltaget i flere møder arrangeret af Esbjerg Kommunes Social og Arbejdsmarkedsudvalg, hvor der blev givet informationer om forventede og massive besparelser på området samt årsagen til besparelserne. Politikerne gav udtryk for deres holdninger til besparelserne, og deltagere kom med forslag til, hvor og hvad der kunne gøres for at mindske generne ved de besparelser, der var lagt op til.
 • Netværksmøde arrangeret af Esbjerg Kommunes Familieområde og Frivillighuset Vindrosen, hvor sociale foreninger, der arbejder med børn, unge og familier, fik informationer om barnets lov og information om den rådgivning, som Familiekontakten har af åben rådgivning for børn, unge og familier. Der var ”speed dating” mellem frivillige foreninger og ansatte fra Esbjerg Kommune, hvor der var mulighed for at orientere om, hvad de sociale foreninger arbejder med.
 • Workshop arrangeret af DGI, Frivillighuset Vindrosen og Esbjerg Kommune, der sammen med Mary Fonden ønsker at sætte fokus på problemer med at løfte unge ud af ensomhed. Ved workshoppen var der fokus på at motivere og fastholde unge i fællesskabet med henblik på at styrke unges trivsel. Unge For Ligeværd arrangerer klubaktiviteter for unge med særlige behov, da alle unge fortjener at have venner og at være en del af et fællesskab.
 • Deltaget i afslutningsarrangementet March mod Ensomhed.
 • Frivillighedsfest, hvor frivilliges indsats markeres.
 • Temamøde arrangeret af Esbjerg Kommune, Social og Arbejdsmarkedsudvalg omkring fordeling af støtte til den frivillige sociale indsats (§18 midler).

Bestyrelsen har stillet spørgsmål til Esbjerg Kommunes Handicapråd:

 • Social Syds tilsynsrapport 2021 omkring tilsyn af sociale tilbud og hvor der spørges ind til hvorledes det måles, at borgere får den støtte og omsorg, de har brug for, om tilsyn meldes på forhold og hvorledes der måles på om borgere er ensomme etc.
 • Høringssvar vedr. kommunens besparelser på socialområdet.
 • Ankestyrelsens omgørelsesprocenter på Serviceloven.
 • Høringssvar til Esbjerg Kommunes handicappolitik.

Unge For Ligeværd, UFL Sydvest:

Repræsentanter fra bestyrelsen er vejledere i UFL Sydvest, der er en ungdomsklub for unge med særlige behov. Klubben har fast ugentlig klubaften onsdag fra kl. 19 til 21. Der arrangeres klubhygge med kaffe og snak samt ture i nærområdet samt en årlig overnatningstur.

Bestyrelsesmedlemmer er også repræsenteret i bestyrelsen for landsforeningen Ligeværd Forældre og Netværk. Bestyrelsen har haft fokus på et Navigator forløb ved CFSA (Center for Frivilligt Socialt Arbejde) med henblik på at få nye aktive medlemmer lokalt og hvorledes disse fastholdes og engageres i det lokale arbejde.

Ligeværd Forældre og Netværk har endvidere fokus på det politiske arbejde rettet mod forholdene for børn med særlige behov i folkeskolen og inklusionsproblematikken, idet Ligeværd deltager i arbejdet i ”Inklusionsalliancen”, hvor skoletrivsel og inkluderende fællesskaber i folkeskolen indgår og debatteres. Ligeværd er ligeledes med til at præge den politiske debat i Folketinget blandt andet via ”STU-alliancen”. Den nye STU-lov er vedtaget, og der er nedenstående fordele i loven:

 • Den unge skal kunne vælge mellem min. 2 relevante tilbud, dette er trådt i kraft den 1.8.23
 • Den unges ret til selv at komme med et alternativt forslag til kommunens foreslåede tilbud, træder i kraft den 1.1.25
 • Kvalitetsaftaler med nye tilbud, er trådt i kraft den 1.8.23
 • STU-portal, træder i kraft den 1.1.25

Herudover er Ligeværd engageret i ”JobAlliancen”, hvor der arbejdes med den særlige tilrettelagte beskæftigelsesindsats på STU-området.

Bestyrelsen er herudover repræsenteret i fonden, der driver institutionen Det Gamle Mejeri.

Bestyrelsen har i 2023 bestået af Jette Antonsen, Irene Pedersen, Lene Fjord, Rigmor Kristensen, Susanne Madsen, Lars Friis og Sonja Knudsen.

Som medlem støtter man Ligeværds politiske arbejde, lokalforeningens engagementer og kontakter til de lokale politikere. Med et medlemskab modtager man informationer fra Ligeværds sekretariat i form af 2 årlige magasiner samt mulighed for at abonnerer på nyhedsmail fra Ligeværd, høre Ligeværds podcast om relevante emner, deltage i dialog- og informationsmøder arrangeret af lokalforeningen og benytte tilbuddet om hjælp og rådgivning via LigeLinje.

Sonja Knudsen

Formand f/Lokalforeningen Ligeværd Sydvestjylland

Forslag til vedtægtsændringer. Røde markeringer angiver ændringer.

Vedtægter for Ligeværd Sydvestjylland

 Ændres til:

Vedtægter for Ligeværd Esbjerg – Forældre og Netværk 

 

 • 1 Foreningens navn:

Foreningens navn er Ligeværd Sydvestjylland.

Foreningen er en underafdeling af Ligeværd Forældre & Netværk.

Ændres til:

 • 1 Foreningens navn:

Foreningens navn er Ligeværd Esbjerg – Forældre og Netværk.

Foreningen er en lokalforening under Ligeværd Forældre og Netværk.

 • 2 Formål:

Foreningens formål er at støtte medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder, samt deres forældre og pårørende.

 • 3 Medlemmer:

Som medlemmer optages alle, der sympatiserer med foreningens formål. Medlemskab omfatter også medlemskab af Ligeværd, Forældre & Netværk. Kontingent fastsættes af Ligeværd, Forældre & Netværks generalforsamling.

Ændres til:

 • 3 Medlemmer:

Som medlemmer optages alle, der sympatiserer med foreningens formål. Medlemskab omfatter også medlemskab af Ligeværd Forældre og Netværk. Kontingent fastsættes af Ligeværd Forældre & Netværks generalforsamling.

 • 4 Generalforsamlingen:

Foreningens medlemmer udgør generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem.

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse skal foretages som minimum på Ligeværd Sydvestjyllands hjemmeside med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab ved kassereren
 4. Behandling af forslag, der er indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af suppleanter
 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Ændres til:

 • 4 Generalforsamlingen:

Foreningens medlemmer udgør generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem.

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året inden udgangen af april måned.

Indkaldelse skal foretages som minimum på Ligeværd Esbjerg – Forældre og Netværks hjemmeside med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab ved kassereren
 4. Behandling af forslag, der er indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af suppleanter
 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 8. Eventuelt
 • 5 Beslutningsdygtig generalforsamling:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvis mindst et medlem ønsker det, skal der være skriftlig afstemning.

 • 6 Vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer, der skriftligt fremsender forslag til formanden senest 1. februar.

Bestyrelsen meddeler medlemmerne ændringsforslag samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

 • 7 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af et flertal i bestyrelsen, eller af mindst 20% af foreningens medlemmer, med skriftlig angivelse af hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest to måneder efter, at begæringen er modtaget, og med mindst 14 dages varsel.

 • 8 Bestyrelsen:

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år, således at i lige årstal vælges to medlemmer og i ulige årstal vælges tre medlemmer.

Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.

 • 9 Regnskab:

              Regnskabet følger kalenderåret.

 • 10 Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

 • 11 Opløsning:

Beslutning om foreningens opløsning kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

I tilfælde af foreningens opløsning, skal de midler, der måtte være i behold, overføres til Ligeværd, Forældre & Netværk.

Ændres til:

 • 11 Opløsning:

Beslutning om foreningens opløsning kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

I tilfælde af foreningens opløsning, skal de midler, der måtte være i behold, overføres til Ligeværd Forældre og Netværk.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse