Hvornår: 18. maj 2021 kl. 19.00 – 20.00 – online generalforsamling.

 

Lokalforening Ligeværd Sydvestjyllands Generalforsamling

Deltagere: HC, Frede, Rigmor Lene, Ellen og Sonja

Afbud: Torben Carlsen

Gæst: Lars Friis

Referat:

1 Valg af dirigent

HC er valgt. Det konstateres, at Generalforsamlingen er indvarslet i tide.

2 Bestyrelsens beretning om foreningens virke ved formanden

Se vedlagte skriftlige beretning. Sonja kom med supplerende bemærkninger til den skriftlige beretning. Beretningen er godkendt.

3 Regnskab ved kasseren

Frede fremlægger regnskabet.

Frede fortæller, at han har kontaktet vores bank og gjort opmærksom på, at han mener, at det er for mange gebyrer på bankens tjenester. Det er ganske enkelt for dyrt.

HC spørger, om vi kan risikere at skulle tilbagebetale §18 midlerne? Det er endnu usikkert, om der kommer et tilbagebetalingskrav.

Sonja supplerer med, at vi kan søge om at få dem overført til næste år.

Hvor mange medlemmer har vi spørger Ellen. Sonjas svar er 45 medlemmer.

HC foreslår, at Ligeværd måske kan lave en fælles konto, som alle lokalforeningerne kan anvende. Måske kan Sonja tage forslaget med til Landsforeningen.

Regnskabet er godkendt.

4 Indkomne forslag

Forslag skal indgives skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen

Der er ikke modtaget forslag.

5 Valg til bestyrelsen

På valg er Ellen, Lene og Sonja. Genvalg modtages.

Ellen, Lene og Sonja er genvalgt.

6 Valg af suppleanter

På valg er Torben og HC. Torben ønsker ikke genvalg. Lars Friis og HC er valgt som suppleanter.

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant

Poul B er valgt som revisor.

8. Eventuelt

Sonja fortæller at der i Esbjerg Kommune er ansat en pårørendevejleder, der hedder Lene Voetmann. Der skal laves en pårørende politik. Der er onlinemøde den 31. maj og den 10. juni og fysisk møde den 12. august på rådhuset.

Den 16. august er der et møde i form af politisk temadag, som foregår i Vejle fra klokken 10 til 15 med henblik på hvordan vi kan sætte fokus på kommunalvalget.

Tidspunkt for det kommende bestyrelsesmøde er tirsdag den 15. juni hos Ellen i Vejen klokken 18.00.

Rigmor orienterer om, at Thomas Eriksen har ansat en frivillig på 5 timer. Der skal arbejdes med at etablere sociale fællesskaber.

Lars Friis overtager HC’s post på Det Gamle Mejeri i bestyrelsen og i ejendomsfonden. Der er overdragelsesmøde den 16. juni 2021.

Formandens skriftlige beretning

Lokalforening Ligeværd Sydvestjyllands aktivitetsniveau har i 2020 været stærkt begrænset på grund af Corona situationen.

Bestyrelsen har i 2020 bestået af Rigmor Kristensen, Frede Boddum, Lene Fjord, Ellen Bøttiger, HC Hansen, Torben Carlsen og Sonja Knudsen.

Lokalforeningen har i 2020 arbejdet med at varetage Ligeværds interesser for gode uddannelses- beskæftigelses-, bolig- og fritidsmuligheder til unge med særlige behov ved blandt andet at være aktiv i Esbjerg Kommunes Handicapråd og Unge For Ligeværd, UFL Sydvest.

Handicapråd:

Nedenfor oplistes væsentlige emner, som Ligeværd Sydvestjylland har bedt om at blive taget op i handicaprådet til orientering og drøftelse:

 • Botilbud, betaling for brug af fællesarealer, inventar i fællesrum, rengøring.
 • Ferietilbud og samværsaktiviteter.
 • Pårørende politik / pårørende guide
 • Analyse af behov for botilbud
 • Ventelistesituation (botilbud)
 • Orientering om STU, antal pladser, succes rate med at komme i job efter endt STU afhængig af STU sted, problematikker over at mange unge tildelt STU er på ”pause”

Nedenstående emner orienteres der ligeledes om ved handicaprådsmøder:

 • Tilgængelighed
 • Magtanvendelse, status
 • Ankesager, status
 • Kvalitetsstandarder
 • Orientering om kommunens forslag til budget og høringssvar hertil

Unge For Ligeværd – UFL Sydvest:

Repræsentanter fra bestyrelsen er vejledere i UFL Sydvest, der er en ungdomsklub for unge med særlige behov. Klubben har fast ugentlig klubaften onsdag fra kl. 19 til 21. Der arrangeres klubhygge med kaffe og snak samt ture i nærområdet samt en årlig overnatningstur. I 2020 har klubben dog haft begrænset klubaktivitet på grund af Corona situationen.

Bestyrelsesmedlemmer er også repræsenteret i bestyrelsen for landsforeningen Ligeværd – Forældre og Netværk og i fonden, der driver institutionen Det Gamle Mejeri.

Ligeværd – Forældre og Netværk er med til at præge den politiske debat i Folketinget blandt andet via STU-alliancen, hvor kvaliteten i STU-tilbuddene og valgmulighederne hertil er sat til debat. Ligeværd har ligeledes fokus på det politiske arbejde rettet mod forholdene for børn med særlige behov i folkeskolen og inklusionsproblematikken. Herudover er Ligeværd inviteret med i retssikkerhedsalliancen af KL og Danske Handicaporganisationer, og hvor der skal peges på konkrete løsninger på handicapområdet for at sikre, at borgere med handicap får den hjælp, de har ret til (første gang).

Lokalforening Ligeværd Sydvestjylland håber, at pandemisituationen gør, at der i 2021 kan tilbydes dialogmøder, hvor repræsentanter fra kommunen kan inviteres til at give information om generelle emner, der har interesse for Ligeværd.

Som medlem støtter man Ligeværds politiske arbejde, lokalforeningens engagementer og kontakter til de lokale politikere. Med et medlemskab får man mulighed for at modtage informationer fra Ligeværds sekretariat, samt mulighed for at abonnerer på nyhedsmail fra Ligeværd, deltage i dialogmøder arrangeret af lokalforeningen, og benytte tilbuddet om hjælp og rådgivning via LigeLinje.

Sonja Knudsen

Formand f/

Lokalforening Ligeværd Sydvestjylland

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse