Ligeværd Sydvestjylland har som repræsentant i Esbjerg Kommunes Handicapråd været med til at arrangere og afholde dialog møde mellem frivillige sociale foreninger og kommunalpolitikere om emnet ensomhed.

De 3 råd Ældrerådet, Udsatterådet og Handicaprådet har i samarbejde med Frivillighuset Vindrosen arrangeret dialog mødet med henblik på at sætte fokus på ensomhed og styrke samarbejdet mellem rådene og frivillighuset.

Punkter fra dagen:

 • Er I klar over – at 12 pct. af unge mellem 16-29 år oplever svær ensomhed?
 • Er I klar over – at dobbelt så mange personer med en etnisk minoritetsbaggrund oplever svær ensomhed, sammenlignet med personer, der har etnisk dansk-baggrund.
 • Er I klar over – at risikoen for svær ensomhed er mere end dobbelt så høj, når man bor alene.
 • Er I klar over – at hver femte pårørende til et menneske med sygdom oplever svær ensomhed?
 • Knap hver fjerde person med et større fysisk handicap føler sig meget ofte eller ofte uønsket alene. For personer med et større psykisk handicap gælder det 40 pct.
 • Er I klar over – at blandt de ældre mellem 65-79 år oplever 4,2 pct. svær ensomhed og for de ældre over 80 år er det 7,9 pct?
 • Er I klar over – at blandt børn i alderen 11-15 år angiver 6. pct., at de føler sig ensomme tit eller meget tit.
 • Er I klar over – at blandt arbejdsløse personer oplever 23 pct. svær ensomhed?
 • Er I klar over – at risikoen for ensomhed er markant større for personer med kroniske sygdomme. Hver tredje person med en længerevarende psykisk lidelse føler sig svært ensomme?
 • Er I klar over – at 27 pct. af socialt udsatte føler sig i høj grad ensomme?

Konsekvenser – trivsel og sundhed for den enkelte

Uanset alder og livssituation er alvorlig og langvarig ensomhed skadelig. For den enkelte medfører det dårlig trivsel og sundhed samt ringere livskvalitet samlet set.

 • Børn, der oplever ensomhed, har det dårligere fysisk og oplever lavere livstilfredshed og større mistrivsel end deres jævnaldrende. På ugentlig basis har de symptomer som hovedpine, mavepine, nervøsitet, ondt i ryggen, søvnbesvær, svimmelhed, dårligt humør eller en følelse af at være ked af det.
 • Fire af ti unge, der oplever ensomhed, har samtidig et højt stressniveau og oplever søvnbesvær. Der ses en stærk sammenhæng mellem ensomhed og selvskade, depression og længerevarende psykiske lidelser i denne aldersgruppe.
 • Ensomhed kan forbindes til større risiko for inaktivitet, rygning, øget risiko for hjerte-kar-sygdomme og hjertetilfælde, søvnproblemer og øget stress.

Konsekvenser – samfundsmæssigt

De samfundsmæssige konsekvenser er massive. Tal fra Sundhedstyrelen viser, at når der justeres for rygning, alkohol, BMI og fysisk inaktivitet er de årlige følgevirkninger af ensomhed i Danmark bland andet:

 • 770 ekstra dødsfald blandt personer, der oplever alvorlig ensomhed, sammenlignet med personer, der ikke gør.
 • 45.000 ekstra somatiske hospitalskontakter – heraf 19.000 indlæggelser og 26.000 ambulante hospitalsbesøg.
 • 194.000 ekstra psykiatriske hospitalskontakter – heraf 3.800 indlæggelser og 190.000 ambulante hospitalsbesøg.
 • 400.000 ekstra lægekontakter.
 • 820.000 ekstra dage med sygefravær.
 • De samlede samfundsomkostninger opgøres til mindst 8,3 mia. kr.

Kilde: Frivilligrådet m.fl.: Civilsamfundsstrategi – kapitel 7 Strategi for et styrket samarbejde mod Ensomhed, august 2021 (side 51).

På denne bagrund sættes ensomhed på dagsorden til dialog mødet.

Arrangørerne ønsker at indsatsen for at forebygge og reducere ensomhed i Esbjerg Kommune forstærkes og vil gerne samarbejde om at udarbejde en fælles strategi og handleplan for at forebygge og mindste ensomhed.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse