Vedtægter

for

Ligeværd Sydvestjylland

 

 

 • §1 Foreningens navn:

Foreningens navn er Ligeværd Sydvestjylland.

Foreningen er en underafdeling af Ligeværd Forældre & Netværk.

 

 • §2 Formål:

Foreningens formål er at støtte medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder, samt deres forældre og pårørende.

 

 • §3 Medlemmer:

Som medlemmer optages alle, der sympatiserer med foreningens formål og yder kontingent til foreningen. Medlemskab omfatter også medlemskab af Ligeværd, Forældre & Netværk. Kontingent fastsættes af Ligeværd, Forældre & Netværks generalforsamling.

 

 • §4 Generalforsamlingen:

Foreningens medlemmer udgør generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem.

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang om året inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse skal foretages som minimum på Ligeværd Sydvestjyllands hjemmeside med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab ved kassereren
 4. Behandling af forslag, der er indsendt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen
 5. Valg til bestyrelsen
 6. Valg af suppleanter
 7. Valg af revisor samt revisorsuppleant
 8. Eventuelt

 

 • §5 Beslutningsdygtig generalforsamling:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Hvis mindst et medlem ønsker det, skal der være skriftlig afstemning.

 

 • §6 Vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer, der skriftligt fremsender forslag til formanden senest 1. februar.

Bestyrelsen meddeler medlemmerne ændringsforslag samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

 

 • §7 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af et flertal i bestyrelsen, eller af mindst 20% af foreningens medlemmer, med skriftlig angivelse af hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest to måneder efter, at begæringen er modtaget, og med mindst 14 dages varsel.

 

 • §8 Bestyrelsen:

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år, således at i lige årstal vælges to medlemmer og i ulige årstal vælges tre medlemmer.

Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.

 

 • §9 Regnskab:

             Regnskabet følger kalenderåret.

 

 • §10 Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

 

 • §11 Opløsning:

Beslutning om foreningens opløsning kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.

I tilfælde af foreningens opløsning, skal de midler, der måtte være i behold, overføres til Ligeværd, Forældre & Netværk.

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen

 

Den: 15.03.2022

 

 

 

 

Sonja Knudsen
Rigmor Kristensen
Lars Friis
Lene Fjord
Ellen Bøttiger

 

 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse